Sfera działalności

Stowarzyszenie może prowadzić działalność w następujących sferach zadań publicznych:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. Działalności charytatywnej;
 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. Ochrony i promocji zdrowia;
 8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  4
 13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. Turystyki i krajoznawstwa;
 20. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 24. Promocji i organizacji wolontariatu;
 25. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 26. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 27. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 28. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 29. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 30. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 31. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, w zakresie określonym w pkt 1-32. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną przy realizacji swoich celów w zadaniach określonych w §. 7 pkt. 4, w pozostałych może prowadzić działalność odpłatną.