Współpraca

Zachęcamy do współpracy placówki oświatowe, domy i kluby seniora, rady osiedli, domy kultury, parafie. Nasza działalność ukierunkowana jest na szeroko rozumianą sferę kultury. Głównym zainteresowaniem członków Stowarzyszenia cieszy się:

1. Organizowanie i prowadzanie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych oraz osób w różnym wieku zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z rodzin alkoholowych, dotkniętych przemocą, ubóstwem, osób z niepełnosprawnością: – warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki, w tym edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, tańca, teatru, – wykładów, spotkań autorskich, prelekcji i pokazów, – zajęć z języków obcych, – innych zajęć związanych z działalnością edukacyjną i szkoleniową, – zajęć związanych z popularyzacją aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi, modelarstwem, kulinariami, – działań mających na celu popularyzację sztuk wizualnych, – innych zajęć związanych z działalnością edukacyjną i szkoleniową.

2. Doskonalenie praktyki edukacyjnej realizowanej w szkole i poza szkołą, działanie na rzecz podnoszenia udziału sztuki, w szczególności sztuk wizualnych w całokształcie procesów edukacyjnych, podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji artystycznej,

3. Organizowanie współdziałania specjalistów w zakresie wychowania przez sztuki wizualne z innymi specjalistami, także spoza środowisk edukacyjnych, w tym ze środowiskami twórców, 4. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się podobną problematyką,

5. Organizowanie spotkań, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiana doświadczeń praktycznych i dyskusje o charakterze problemowym,

6. Udział w kongresach i innych imprezach organizowanych przez to stowarzyszenie,

7. Organizowanie i udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, takim jak wystawy sztuki, spektakle, pokazy filmowe i teatralne,

8. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych,

9. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, poprzez np. prowadzenie wystaw, odczytów, spotkań, konferencji,

10. Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą, np. plenerów, półkolonii, kolonii, organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

11. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie, opinii związanych z profilem działalności Stowarzyszenia,

12. Prowadzenie działalności wydawniczej,

13. Prowadzenie działalności szkoleniowej i warsztatowej dla profesjonalistów, nauczycieli, animatorów, edukatorów, a także współpraca z sektorem prywatnym,

14. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób prowadzących zajęcia, w tym osób tworzących stowarzyszenie,

15. Pogłębianie studiów teoretycznych nad wychowawczym i społecznym znaczeniem sztuki i sztuk wizualnych, zwłaszcza w kulturze współczesnej,

16. Działalność edukacyjna na rzecz podnoszenia świadomości wizualnej,